نحوه محاسبه قدرت مکانیکی و الکتریکی کمپرسور


 

قدرت مکانیکی کمپرسور با HP (اسب بخار) و قدرت الکتریکی آن با W (وات) بیان میشود که در جدول زیر قدرت آنها

نوشته شده است :

1
3/4
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/8
1/10
HP
736
552
368
245
184
147
123
92
74
W

برای تبدیل HP به وات، باید عدد مربوطه را در 736 ضرب کنید.

و برای تبدیل W به HP باید عدد مربوطه را بر 736 تقسیم کنیم.

مثال :

کمپرسور 3/4 اسب بخار چند وات است ؟

3/4*736=552 وات

کمپرسور 1/2 hp چند وات هست ؟

736×1/2=368  وات

کمپرسور 1/4 اسب بخار = 184 وات هست

 

کمپرسور HP 1/8 چند وات میباشد؟

HP 1/8 * 736 = 92 W

74 وات چند اسب بخار میباشد؟

74 / 736 = 1/10 HP