تعریف سوپر هیت (فوق داغ) 

اختلاف دمای گاز نهائی و دمای تبخیر سیال را سوپرهیت میگوند.

t – te = Superheat

t : دمای نهائی گاز

te : دمای تبخیر یا دمای اواپراتور

تعریف سابکولینگ (مادون سرد) :

اختلاف دمای تقطیر گاز و دمای نهائی مایع را سابکولینگ میگویند.

tc – t = Sub cooling

tc : دمای تقطیر یا دمای کاندنسر

t : دمای نهائی مایع

اندازه گیری سوپرهیت :

1- فشار مکش را قرائت کنید.

2- با فشار اندازه گیری شده به جدول فشار – دمای مبرد رجوع کنید و دمای اشیاع آن را پیدا کنید.(دمای تبخیر یا دمای اواپراتور). توجه کنید که فشار نسبی و مطلق را اشتباه نگیرید.

3- دمای لوله خروجی از اواپراتور را اندازه بگیرید.

4- دمای اندازه گرفته شده در مرحله 3 را از دمای مرحله 2 کم کنید. این اختلاف مقدار سوپرهیت است.

اندازه گیری سابکولینگ :

1- فشار تخلیه را قرائت کنید.

2- با فشار اندازه گیری شده به جدول فشار – دمای مبرد رجوع کنید و دمای اشیاع آن را پیدا کنید.(دمای تقطیر یا دمای کاندنسر). توجه کنید که فشار نسبی و مطلق را اشتباه نگیرید. 

3- دمای لوله خروجی از کاندنسر را اندازه بگیرید.

4- دمای اندازه گرفته شده در مرحله 2 را از دمای مرحله 3 کم کنید. این اختلاف مقدار سابکولینگ است.

 

* سوپرهیت را میتوان از تفاضل دمای لوله خروجی اواپراتور (می بایست با ترمومتر اندازه گیری شود) با دمای اواپراتور (تبدیل مستقیم فشار ساکشن به دما بر اساس جداول ترمودینامیکی) به دست آورد.

* سابکول را نیز میتوان از تفاضل دمای کندانسور (تبدیل مستقیم فشار دیسشارژ به دما براساس جداول ترمودینامیکی) با دمای لوله خروجی از کندانسور بدست آورد.