حالت اول :

آموزش چگونگی شارژ گاز دستگاه

طریقه شارژ گاز دستگاه :

شارژ مبرد یعنی مقداری خاص از مبرد به سیستم طی یک سری مراحل تزریق شود.

شارژ مبرد R22 باید به صورت گاز و شارژ مبردهای R-410 A , R-407 C به دلیل خواص شیمیایی آنها حتما باید به صورت مایع انجام شود.

شارژ سیستم در دو حالت امکان پذیر است :

حالت اول :

شارژ سیستم در هنگام اضافه نمودن مبرد

شیرهای منیوفولد گیج را بسته و شلنگ فشار پایین (آبی رنگ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. برای مبردهای R-410 A , R-407 C از شلنگ فشار بالا (قرمز رنگ) و شیر خط مایع استفاده نمایید. شلنگ وسط (زرد رنگ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید. توسط شل نمودن سرپیچ شلنگ زرد از سمت منیوفولد گیج ، شلنگ را هواگیری نمایید . همچنین شلنگ متصل شده به شیر سرویس را نیز هواگیری نمایید. دستگاه را روشن نموده و اجازه دهید کمپرسور شروع به کار نماید. در مبرد R-22 شیر فشار پایین و در مبرد R-410 A , R-407 C شیر فشار بالای منیوفولد را باز نمایید.

توسط اندازه گیری فشار از روی گیج یا آمپراژ از روی ترمینال تغذیه برق یا میزان وزن مبرد از روی کاتالوگ، میزان شارژ را چک نمایید. شیر منیفولد گیج را بسته و شیر کپسول مبرد را نیز ببندید. دستگاه را خاموش نمایید. شلنگ های منیفولد گیج را از روی شیر سرویس و کپسول مبرد باز نمایید.

حالت دوم :

شارژ سیستم در هنگام نصب اولیه شیرهای منیفولد گیج را بسته و شلنگ فشار پایین (آبی رنگ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. برای مبردهای R-410 A , R-407 C از شلنگ های فشار بالا (قرمز رنگ) و شیر خط مایع استفاده نمایید. شلنگ وسط (زردرنگ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید، توسط شل نمودن سرپیچ شلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شلنگ را هواگیری نمایید.

از روی جدول میزان شارژ مبرد در کاتالوگ فنی دستگاه، میزان شارژ مبرد را برحسب کیلوگرم استخراج نمایید. کپسول مبرد را وزن نمایید. مقدار وزن مبرد لازم را از وزن کپسول کم نمایید. وزن به دست آمده ، وزن کپسول پس از شارژ کامل سیستم است. منیفولد گیج را به شیر سرویس و کپسول مبرد متصل نمایید (به ترتیب ذکر شده در حالت قبل) شیر منیفولد گیج را باز و شروع با شارژ نمایید. کپسول را هرچند دقیقه یک بار وزن نمایید تا به وزن محاسبه شده برسد. شیرهای منیفولد گیج را ببندید و شلنگ های آن را جدا نمایید.

حالت دوم :

آموزش چگونگی شارژ گاز دستگاه


طریقه شارژ گاز دستگاه :

شارژ مبرد یعنی مقداری خاص از مبرد به سیستم طی یک سری مراحل تزریق شود.

شارژ مبرد R22 باید به صورت گاز و شارژ مبردهای R-410 A , R-407 C به دلیل خواص شیمیایی آنها حتما باید به صورت مایع انجام شود.

شارژ سیستم در دو حالت امکان پذیر است :

حالت اول :

شارژ سیستم در هنگام اضافه نمودن مبرد

شیرهای منیوفولد گیج را بسته و شلنگ فشار پایین (آبی رنگ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. برای مبردهای R-410 A , R-407 C از شلنگ فشار بالا (قرمز رنگ) و شیر خط مایع استفاده نمایید. شلنگ وسط (زرد رنگ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید. توسط شل نمودن سرپیچ شلنگ زرد از سمت منیوفولد گیج ، شلنگ را هواگیری نمایید . همچنین شلنگ متصل شده به شیر سرویس را نیز هواگیری نمایید. دستگاه را روشن نموده و اجازه دهید کمپرسور شروع به کار نماید. در مبرد R-22 شیر فشار پایین و در مبرد R-410 A , R-407 C شیر فشار بالای منیوفولد را باز نمایید.

توسط اندازه گیری فشار از روی گیج یا آمپراژ از روی ترمینال تغذیه برق یا میزان وزن مبرد از روی کاتالوگ، میزان شارژ را چک نمایید. شیر منیفولد گیج را بسته و شیر کپسول مبرد را نیز ببندید. دستگاه را خاموش نمایید. شلنگ های منیفولد گیج را از روی شیر سرویس و کپسول مبرد باز نمایید.

حالت دوم :

شارژ سیستم در هنگام نصب اولیه

شیرهای منیفولد گیج را بسته و شلنگ فشار پایین (آبی رنگ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. برای مبردهای R-410 A , R-407 C از شلنگ های فشار بالا (قرمز رنگ) و شیر خط مایع استفاده نمایید. شلنگ وسط (زردرنگ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید، توسط شل نمودن سرپیچ شلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شلنگ را هواگیری نمایید.

از روی جدول میزان شارژ مبرد در کاتالوگ فنی دستگاه، میزان شارژ مبرد را برحسب کیلوگرم استخراج نمایید. کپسول مبرد را وزن نمایید. مقدار وزن مبرد لازم را از وزن کپسول کم نمایید. وزن به دست آمده ، وزن کپسول پس از شارژ کامل سیستم است. منیفولد گیج را به شیر سرویس و کپسول مبرد متصل نمایید (به ترتیب ذکر شده در حالت قبل) شیر منیفولد گیج را باز و شروع با شارژ نمایید. کپسول را هرچند دقیقه یک بار وزن نمایید تا به وزن محاسبه شده برسد. شیرهای منیفولد گیج را ببندید و شلنگ های آن را جدا نمایید.