محاسبات تبدیل لوله مویی کولرها

تبدیل لوله مویی کولرها به شرح زیر می باشد :

1) کولر 36000 _ لوله مویی (090) به طول 85 سانتیمتر باید تعویض و نصب گردد

2) کولر 32000 _ لوله مویی (090) به طول 75 سانتیمتر

3) کولر 30000 _ لوله مویی (090) به طول 75 سانتیمتر

4) کولر 24000 _ لوله مویی (080) به طول 100 سانتیمتر

5) کولر 18000 _ لوله مویی (070) به طول دوتایی 60 سانتیمتر و تکی (080) به طول

110 سانتیمتر 

 

* توجه : تمامی این محاسبات برای کولرهای دو تکه می باشد و محاسبات

کولرهای پنجره ای متفاوت است.