جدول مشخصات کمپرسورهای روتوری توشیبا

Qty/Pallet
قدرت اسب بخار (HP)
مشخصات
شماره مدل
ردیف
80
0.9
2265W/220V/50Hz/R22 – 7724BTU
PH135G1C-4DZDE1
1
80
1
2740W/220V/50Hz/R22 – 9343BTU
PH160G1C-4DZDE
2
80
1.1
2780W/220V/50Hz/R22 – 9479BTU
PH165G1C-4DZDE1
PH165X1C-4DZDE2
PH165G1C-4DZH
3
80
1.2
3015W/220V/50Hz/R22 – 10282BTU
PH180X1C-4DZDE3
4
80
 3863W/220V/50Hz/R22 – 13180BTU
PH195G1C-4FT1
5
60
 3962W/220V/50Hz/R22 – 13518BTU
PH200X2C-4FT
6
60
1.5
3915W/220V/50Hz/R22 – 13350BTU
PH225M2C-4FT3
7
60
1.7
4140W/220V/50Hz/R22 – 14117BTU
PH240X2C-4FT1
8
60
2
5100W/220V/50Hz/R22 – 17391BTU
PH290X2C-4FT1
9
60
2.2
5450W/220V/50Hz/R22 – 18653BTU
PH310G2C-4KN1
10
48
2.4
6030W/220V/50Hz/R22 – 20562BTU
PH340G2C-4KU1
11
48
2.6
6605W/220V/50Hz/R22 – 22523BTU
PH370G2CS-4MU1
12
48
2.8
7030W/220V/50Hz/R22 – 23972BTU
PH400G2CS-4KU1
13
48
3
7505W/220V/50Hz/R22 – 25302BTU
PH420G2CS-4KU1
14
48
3.3
8640W/220V/50Hz/R22 – 29462BTU
PH480X3CS-4KU1
15