دسته بندی روغن های تبرید معمولی


 inDrop
(مانند R402A , R403A )
CFC , HCF (مانند R134a , R404a)
CFC , HCF (مانند R12 , R22)
آمونیاک NH3
سیالات هیدروکربنی (مانند R290 , R600a)

MO/AB
ISO VG 32
POE
ISO VG 10-32
MO
AB
(MO/AB)
ISO VG 15-32
_
MO
AB
ISO VG 15-32
کمپرسورهای کاملا آب بندی شده (مانند کمپرسورهای پیستونی)
MO/AB
ISO VG 32-68
POE
ISO VG 32-68
MO
AB
(MO/AB)
ISO VG 32-68
MO
AB
PAO , PAG
ISO VG 32-68
MO
AB
PAO
ISO VG 46-100
کمپرسورهای پیستون باز
MO/AB
ISO VG 32-68
POE
ISO VG 32-68
MO
AB
(MO/AB)
ISO VG 32-68
_
MO
AB
PAO
ISO VG 46-100
کمپرسورهای نیمه آب بندی شده
MO/AB
ISO VG 32-68
POE
ISO VG 32-68
MO
AB
ISO VG 32-68
_
MO
AB
ISO VG 46-100
کمپرسورهای چرخ تیغه دار
MO/AB
ISO VG 68
POE
ISO VG 100-150
MO
AB
ISO VG 68-150
MO
AB
PAO , PAG
ISO VG 32-68
MO
AB
PAO , PAG
ISO VG 68-220
کمپرسورهای مارپیچی
MO/AB
ISO VG 68
POE
ISO VG 68-150
MO
AB
(MO/AB)
ISO VG 68-100
_
MO
AB
PAO , PAG
ISO VG 68-100
توربوکمپرسورها

روغن های معدنی : MO

روغن های هیدروکراک : HC

پلی آلفاولفین ها : PAO

پلی استرهای زیست تخریب پذیر : POE

♦ دسته بندی مبردها و روغن های تبرید مهم

روغن مورد استفاده
نام شیمیایی / فرمول
نام تجاری
نام گذاری براساس ASHRAE

POE , PAG
POE
POE
POE
POE
MO / AB
MO / PAO / AB
Synth. Oil
CH2FCF3
R 125 / R134 a
R 125 / R 134a / R 134a
R 32 / R 125 / R 134a
R 32 / R 125
C4H10 / C2H8
NH3
CO2
Diverse
Solkane 507, AZ, 50
Diverse
Diverse
Solkane 410, AZ,20
Isobutane / Propane
Ammonia
Charbon Dioxide
R134 a
 R507
R404 A
R407 C
R410 A
R600a / R290
R717
R744
سیالات و روغن های بدون کلر
MO / AB
MO / AB
MO / AB
MO / AB
MO / AB
MO / AB
CHClF2
R 22 / R152a / R124
R 22 / R152a / R124
R 22 / R125 / R290
R 22 / R128 / R290
R 22 / R143a / R125
Diverse
MP 39
MP 66
HP 80/81
69 S/L
FX 10
R22
R401 A
R401 B
R402 A/ B
R403 A/ B
R408 A
سیالات جریان


روغن های معدنی : MO
روغن های هیدروکراک : HC
پلی آلفاولفین ها : PAO
پلی استرهای زیست تخریب پذیر : POE