جدول روغن ها و مبردهای مورد استفاده در کمپرسورهای کوپلند


 
alternate #2
alternate #1
preferred
New
Retrofit
 AB & MIN
MIN
 L,M
 A1
CFC R-12
Ozone
depleting
POE – 32
AB & MIN
MIN
L,M
CFC R-502
POE – 32
AB & MIN
MIN
L,M,H
HCFC R-22
POE – 32
POE – 32 & MIN
AB & MIN
M,H
R-12
HCFC R-401 A
POE – 32
POE – 32 & MIN
AB & MIN
L,M
R-12
HCFC R-401 B
POE – 32
POE – 32 & MIN
AB & MIN
L,M
R-502
HCFC R-402 A
POE – 32
POE – 32 & MIN
AB & MIN
L,M
R-502
HCFC R-402 B
POE – 32
POE – 32 & MIN
AB & MIN
L,M
R-502
 HCFC R-408 A
POE – 32
POE – 32 & MIN
AB & MIN
L,M
R-12
HCFC R-409 A
  خلیج سرماPOE – 32
M,H
M,H
R-12
HFC R-134 a
Non – Ozone
depleting
POE – 32
L,M
L,M
R-502
HFC R-404 A
POE – 32
L,M
L,M
R-502
HFC R-507
POE – 32
L,M
L,M
R-22
HFC R-407 A
POE – 32
L,M,H
L,M,H
R-22
 HFC R-407 C
POE – 32
L,M
L,M
R-22
HFC R-407 F
POE – 32
L,M
L,M
R-22 / R-404A
R-448 A
POE – 32
L,M
L,M
R-22 / R-404A
R-449 A
POE – 32
M,H
M,H
R-12 / R-134a
R-450 A
POE – 32
M,H
M,H
R-12 / R-134A
R-513 A
POE – 32
Discus = L,M
Scroll = M,H
   HFC R-410 A
AB
MIN
POE – 32
 خلیج سرماL,M
R-22
HFC R-422 A/D
  POE – 32
L,M
R-22
HFC R-427 A
AB
MIN
POE – 32
L,M
R-22
HFC R-438 A
  خلیج سرماPAG
Cryogenic
  خلیج سرماR-704 helium
POE – 68
POE – 68
Sub – critical
Trans – critical
R-744 CO2
POE – 22
POE – 32
L,M
A3
R-290 Propane