دستور العمل برد یخچال و فریزري نوفراست HAS-NF

دستور-العمل-برد-یخچال-خلیج سرما 09172419702.pdf