عمل ديفراست (برفك زدايي) در اسپیلت ها، حالتي است كه در زمستان و زمان كاركرد كولر در حالت گرمايش رخ ميده

زماني كه كولر در حالی گرمايش كار ميكند يونيت داخل نقش كندانسور و يونيت خارجي نقش اواپراتور را انجام ميدهد. در

نتيجه دماي يونيت خارجي از دماي محيط كمتر است.

همچنين فن يونيت خارجي با دميدن هوا بين فن ها سرما را از فن ها گرفته و به هواي آزاد منتقل ميكند. پس از مدتي كه

كولر كار مي كند روي بدنه يونيت خارجي را برفك مي پوشاند و باعث مي شود كه ديگر فن نتواند به درستي هوا را از بين

فن ها بدمد و سرما را به محيط منتقل كند.در نتيجه راندمان كولر پايين مي آيد.

در اين زمان ترموستات يونيت خارجي دماي يونيت را سنس ميكند و برد كولر به شير 4 راهي فرمان ميدهد . و سيكل كولر

برعكس ميشود (به عبارتي كولر در حالت سرمايش كار ميكند) اما فن يونيت داخلي قطع مي شود كه هواي سرد به داخل

اتاق دمیده نشود. از طرفي يونيت خارجي حكم كندانسور را ايفا مي كند در نتيجه دماي آن بالا ميرود و باعث مي شود كه

همه برفك ها از روي بدنه يونيت خارجي آب شود و فن ها پاك شوند. تايم اين عمل در كولر ها متغير است اما عمدتا 15

الي 30 دقيقه طول ميكشد.

همچنين دلايل ديگري مانند كمبود گاز، ترموسات نكردن كولر و همچنين رطوبت زياد محيط باعث برفك زدن كولر مي شود.