جدول تشخیص قدرت موتورهای دانپر Donper

C.O.P
Displacement (cm3)
ظرفیت
Horse Power (HP)
قدرت اسب بخار
Model
مدل
1.65
4.8
1/7
EZ1110CZ
1.68
5.9
1/5
EZ1114CZ
1.65
6.3
1/4
EZ1116CZ
1.65
6.8
1/4+
EZ1118CZ
1.85
15.3
1/3
QD153YJ
1.85
16.7
3/8
QD167YJ
1.90
13.5
1/3-
QD135YR
1.90
15.3
1/3
QD153YR
1.16
9.8
1/6+
NE1118BZ
1.16
12
1/5
NE1121B
Z