راه های پیش گیری از برگشت مبرد مایع در سیستم تبرید

شارژ به اندازه و دقیق مبرد در سیستم :

♦ استفاده از سیستم Pump Down :

در دستگاه هایی که از سیستم Pump Down استفاده می شود ، ابتدا شیربرقی خط مایع رابسته و

کمپرسور تمام مبرد موجود در اواپراتور را به رسیور منتقل میکند.

با پایین آمدن فشار اواپراتور کلید کنترل کننده فشار کمپرسور را قطع میکند. در این حالت دیگر مبردی در

اواپراتور وجود ندارد تا به قسمت کارتر نفوذ کند.

♦ استفاده از هیتر کارتر در کمپرسور :

زمانی که کمپرسور خاموش است، هیتر روغن موجود در محفظه روغن را گرم نگه داشته و از نفوذ مبرد

در روغن جلوگیری می کند.

♦ استفاده از مایع شکن در خط ساکشن کمپرسور :

در دستگاه هایی که احتمال برگشت مبرد وجود دارد مانند سیستم هایی که با گاز داغ عمل دیفراست را

انجام می دهند و یا سیستم هایی که از هیت پمپ جهت گرمایش استفاده میکنند وجود مخزن مایع شکن

ضروری است.

مایع شکن در واقع یک مخزن است که مبرد مایع اضافی را در خود ذخیره و تبخیر میکند و مانع رسیدن

مبرد مایع به کمپرسور میشود.

♦ استفاده از ترموستات فن برج خنک کن و کلید فشار جهت تنظیم فن کندانسور :

سرد شدن بیش از حد کندانسور باعث سابکولینگ بیش از اندازه مایع خروجی کندانسور شده و این امر

فشار پشت شیر انبساط را کاهش می دهد و باعث میشود تا در کار آن خلل ایجاد شده و مایع بیش از حد

وارد اواپراتور شود.

در ساعات ابتدایی صبح و ساعات پایانی شب که بار حرارتی روی اواپراتور کم می باشد می تواند ایجاد

وضعیتی نماید که در خروجی اواپراتور مبرد مایع داشته باشیم.

با تنظیم بودن ترموستات فن برج خنک کننده و کنترل کارکرد فن های کندانسور هوایی باکلیدهای کنترل

کننده یا اینورتر جهت کنترل دور فن می توان از این امر جلوگیری کرد.