نحوه تست  دوازده ولت دی سی یا بی ال دی سی :

فن های دیسی 3 سیم معمولا سیمهای قرمز مثبت و سیاه منفی و سفید فیدبک ولتاژ و برخی بجای رنگ

سفید – رنگ بنفش میباشد.

تست این نوع فن ها به این صورت است که ولتاژ 12 ولت دیسی به پایه های مثبت و منفی اعمال کرده و فن

شروع به گردش میکند اما این کافی نیست باید در همین لحظه ولت متر را روی رنج دیسی گذاشته و ولتاژ

پایه های سیاه با سفید یا بنفش (ولتاژ برگشتی – فیدبک ) را که باید حدود 2/5 الی 5 ولت باشد را میسنجیم.

اگر پایه های منبع تغذیه با پلاریته معکوس زده شود احتمال سوختن فن میباشد.

شما هر منبع 12 ولت دیسی با هر امپراژی داشته باشید برای تست مشکلی ندارید بشرطی که اتصال کوتاهی

وجود نداشته باشد.

البته این فن که سوکتی است شاید برای سوکت هایش نشانه هایی برای یافتن پایه ها روی سوکتش باشد.