بدست آوردن اطلاعات مربوط به کمپرسور از روی حروف حک شده بر روی بدنه کمپرسور

خواندن لیبل کمپرسور ھای دانفوس، سکاپ:

♦ کمپرسور ھای سکاپ :

در حالت کلی کمپرسورهاي سکاپ در مدلهاي (P, D, T, N, F, S or G) ساخته میشوند (حروف پایه).

 هر کدام از این حروف نشانگر نوع طراحی و ساخت کمپرسور میباشد. کمپرسورهاي 220 ولت دانفوس با برچسب

زرد رنگ مشخص شده اند . بر روي برچسب اطلاعاتی از قبیل نوع کمپرسور ولتاژ و فرکانس، نوع کاربرد، شرایط

استارت و راه انداز، نوع مبرد و کد محصول درج شده است.

در حالت کلی کمپرسورهاي سکاپ در مدلهاي (P, D, T, N, F, S or G) ساخته میشوند (حروف پایه).

 هر کدام از این حروف نشانگر نوع طراحی و ساخت کمپرسور میباشد. کمپرسورهاي 220 ولت دانفوس با برچسب

زرد رنگ مشخص شده اند . بر روي برچسب اطلاعاتی از قبیل نوع کمپرسور ولتاژ و فرکانس، نوع کاربرد، شرایط

استارت و راه انداز، نوع مبرد و کد محصول درج شده است.

کمپرسورهاي 115 یا 110 ولت با لیبل سبز مشخص شده اند. HST/ LST هر دو به این معنی است که شرایط

استارت به تجهیزات برقی بستگی دارد.

فرمت بارکد در کمپرسور ھای سکاپ:

 کمپرسور Secop که برای Danfoss تولید شده است، typelabel شامل دو خط بارکد است. خط اول کد کامل،

کد کمپرسور و خط دوم شماره سریال کمپرسور است.

شماره سریال در کمپرسور ھای سکاپ:

شماره سریال کمپرسور نیز حاوي 8 رقم است که معمولا زیر بارکد در کاراکترهاي

0 … 9 و A … Z بدون l و O نوشته شده است.

کمپرسور Secop تولید شده برای Danfoss داراي یک کد تاریخ تولید روی بدنه

هستند. محتواي کدگذاري (شکل 1)


 خط است با 6 و 7 کاراکتر . به عنوان مثال :

H4485C
051D11R
ترکیب در خط 1

H4485 = اطلاعات نوع کمپرسور ( 1024848 :H4485 )

C : کمپرسورهای داخلی Secop تولید شده برای Danfoss

ترکیب خط 2

05 : هفته تولید

1 : سال تولید

D : روز تولید

A- دوشنبه، B-سه شنبه، C-چهرشنبه و…

11 : ساعت تولید 00 تا 23 و یا کد شیفت -1 ، -2 ، -3

R : کمپرسور Secop تولید شده برای Danfoss 

کد محل تولید

داخلی آلمان A تا U , G

A تا هفته 2005/50       D تا هفته 2006/35       U تا هفته 2010/08

♦ K تا Slovenia N :

K تا هفته 2012/39       L تا هفته 2011/34       M تا هفته 2012/02     N تا هفته 2012/2012 

♦ U, R, D, A اسلوکی : 

A از هفته 2006/01      D از هفته 2006/38       L از هفته 2011/45     M تا هفته 2012/09 

R از هفته 2005/01      U از هفته 2010/12              

♦ R , S  مکزیک :           R تا هفته 2004/27 

♦ W تا Z چین:

در کمپرسورهاي BD Micro (شماره کد Z109 … )  سال تولید با دو رقم نشان داده شده است، به عنوان مثال ،

” 11 ” براي 2011

کشور مبدا (در حروف بزرگ) یا سازنده نیز بر روي تایپ لیبل مشخص خواهد شد.


MADE IN SLOVAKIA براي کمپرسورهاي ساخته شده در اسلواکی (شکل 3 )


برچسب اختیاري “Made in China” براي کمپرسورهاي ساخته شده در چین

 (شکل 4 ) کمپرسور 115 ولت، محل ساخت چین