توصیه می شود همواره پیش از راه اندازی کمپرسور در داخل سیستم,با استفاده از ابزارها ازصحت کارکرد آن

در خارج از سیستم اطمینان حاصل کنید.

این توصیه بدین معنی است که بهتر است پیش از هر اقدامی سر سیم های کمپرسور را باز نموده و با استفاده از

گیت راه اندازی که به همراه دارید, اقدام به راه اندازی و بررسی صحت کارکرد آن نمایید.

لازم به ذکر است که گیت راه اندازی کمپرسور را هم می توان به صورت شخصی تهیه کرد وهم می توان آن را از

واحدهای فروش مجاز خریداری نمود.

♦ تشخیص عیوب کمپرسور‌:

A. عیوب الکتریکی :

1- تست زمین

مدل های تک فاز و سه فاز را به یک شیوه تست کنید.

• تغذیه دستگاه را قطع کنید.

• سیم های متصل شده به ترمینال کمپرسور را باز کنید.

• ترمینال کمپرسور و لوله تخلیه ( مکش) را تمیز کنید.

• مقاومت بین لوله تخلیه و هر یک از ترمینال ها را با استفاده از اهم متر اندازه گیری کنید.

• اگر عقربه حرکت قابل توجهی دارد ترمینال در حالت زمین است بنابراین کمپرسور را تعویض کنید.

2- بررسی سیم بندی نادرست ترمینال کمپرسو سیم بندی ترمینال کمپرسور را با دیاگرام مدارالکتریکی دستگاه که روی در پوش واحد بیرونی است را بررسی کنید.

3- بررسی قطعی سیم پیچ یا وضعیت محافظ اضافه بار ( OLP) این بررسی شامل چک کردن اتصال سیم پیچ های داخل موتور و برای یک کمپرسور تک فاز که OLP آن داخلش نصب

شده است تعیین قطعی سیم پیچ یا وضعیت OLP است.

• تغذیه دستگاه را قطع کنید.

• سیم های متصل شده به ترمینال کمپرسور را جدا کنید.

• پس از چک کردن حالت زمین کمپرسور را به اندازه کافی خنک کنید( اندازه دمای اتاق).

 —( برای کمپرسور تک فاز)


4- مقاومت هر ترمینال را با استفاده از اهم متر اندازه گیری کنید.اگر عقربه حرکت نکرد کمپرسور در شرایط باز
قرار دارد.


—( برای کمپرسور 3فاز)


5- مقاوت هر ترمینال را با استفاده از اهم متر اندازه گیری کنید. اگر عقربه حرکت نکرد سیم بین دو ترمینال قطع
شده است. در این صورت کمپرسور را تعویض کنید.
6 – محافظ اضافه بار(OLP) ممکن است در شرایط ذیل کار کند، بنابراین از یافتن و رفع علت مطوئن شوید.
• کار در ولتاژ پایین
• عیوب کارکرد یا دستگاه های راه انداز
• بیش از حد گرم شدن موتور کمپرسور ناشی از نزدیکی به کندانسور ( تقطیر کننده ) ،
عیوب موتور کندانسور، نزدیکی به خط مایع یا نزدیکی به لوله مویین.
B. عیوب مکانیکی :
1- شروع به کار نکردن
پدیده : کمپرسور کار نمی کند ولی جریان ( آمپر ) می کشد.
نحوه تست :
♦ چک کردن خازن ( برای نوعی که در آن یک خازن برای راه اندازی یا کار کمپرسور استفاده می شود.)
♦ در صورتی که هیچ عیبی وجود ندارد قضاوت براین حکم می کند که به دلیل فرسودگی درون کمپرسور یا خرابی
دستگاه روغن کاری کمپرسور قفل کرده است. کمپرسور را تعویض کنید.
2- کمپرسور ضعیف
پدیده : کمپرسور در حال کار است اما ظرفیت سرمایش ضعیف بوده و فشار قسمت پرفشار کم، و فشار قسمت کم
فشار زیاد می باشد.
علت: خرابی سوپاپ، خرابی شاتون یا میل لنگ یا دیگر نشتهای داخلی.
نحوه تست:
♦ فن واحد بیرونی را قطع و وصل کنید و اگر فشار قسمت پر فشار افزایش نیافت کمپرسور خراب است.
♦ درجه حرارت لوله تخلیه را اندازه بگیرید.اگر دمای آن به طور غیر عادی پایین است ( 50 درجه سانتی گراد یا کمتر)
کمپرسور خراب است.
♦ تست جمع کردن گاز سیستم را برای چک کردن ظرفیت کمپرس انجام دهید.
♦ دستگاه را خاموش کنید.
♦ شیر ورودی سیکل تبرید سرویس خط مایع را ببندید (میله شیررا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته
شود)
♦ کمپرسوررابه کارانداخته وفشارمکش رامشاهده کنید.
♦ درصورت نرمال بودن کمپرسوردرهنگام جمع کردن گازسیستم ,فشار بین تا5PSIg ( 0تا CM G/ kg0.35 ) حفظ
شده و اگر فشار ممکن افزایش یابد کمپرسور به دلیل نشتی داخلی یاخرابی شیر معیوب می شود .
– دستگاهی که دارای کمپرسور معیوب است باید کمپرسورش تعویض گردد. استفاده دراز مدت از یک کمپرسور
معیوب باعث گرم شدن فوق العاده غیرطبیعی شده وممکن است کمپرسور آتش بگیرد.

نکته : قبل از تعویض کمپرسور حتما سیکل رابا R-22 شستسو دهید.
4- اضافه جریان عبوری در هنگام کار دستگاه
فشارکارکرد راچک کنیدواگرمشکلی نیست فرض بر این است که بلبرینگ دستگاه خراب شده
است.کمپرسورراتعویض کنید.
(شارژ بیش از اندازه مبرد ممکن است باعث اضافه جریان شود) کمپرسور را تعویض کنید.