شرح عملکرد کمپرسورهای روتاری

♦ کمپرسور روتاری با چرخش ۳۶۰ درجه یک پروانه باعث مکش گاز به درون یک سیلندر می گردد گاز ورودی در اثر

مکش پروانه فشرده شده و با فشار از دریچه خروجی به بیرون هدایت می شود.


♦ کمپرسور روتاری برای مناطق شمال و شمال غرب کشور و مناطقی که به لحاظ آب و هوا دارای فشار هوای بالا

هستند مناسب است.

♦ صدا و مصرف برق این کمپرسور از نوع اسکرال و پیستونی کمتر است اما در مجموع میتوان گفت که

کمپرسور های پیستونی و اسکرال از توان سرمایشی بیشتری برخوردار هستند.

کمپرسورهای روتاری به خاطر اینکه گرفتن هوای تبریدی و فشرده سازی آن بطور همزمان رخ می دهد بسیار کارا

می باشند.

⇐ برای شرح عملکرد آن می توان گفت:

در کمپرسورهای روتاری هوای تبریدی توسط عمل چرخیدن رولر درون سیلندر
فشرده می شود. رولر بطور گریز از مرکز (خارج از مرکز) درون شافت حرکت می کند به خاطر اینکه قسمتی از رولر
همیشه در تماس با دیواره درونی سیلندر می باشد.
همیشه پره فنری برعکس رولر حرکت می کند.
دو نقطه تماس دو متغیر سطح پیوسته حجم درون سیلندر درزبندی شده اند.
در نقطه معین در چرخش رولر، ورودی قرار گرفته است و میزان هوای تبریدی در سیلندر مکش شده است که
سطوح درزگیری شده را پر می کنند.رولر ادامه می دهد تا حجم سطحی که هوای تبریدی اشغال کرده کاهش یابد
و هوای تبریدی فشرده شود. موقعی که سوپاپ خروجی قرار گرفته است نیروی هوای تبریدی فشار قوی سوپاپ
خروجی را باز می کند و هوای تبریدی آزاد می شود.