کاربری موتور یخچال امبراکو

ULBP

دمای تبخیر بین -65 و -95 درجه سانتیگراد کارکرد در فشار خیلی پایین

LBP دمای تبخیر کمتر از -20 درجه  سانتیگراد کارکرد در فشار پایین

L/MBP دمای تبخیر بین 0 و -35 درجه سانتیگراد کارکرد در فشار پایین و متوسط

MBP دمای تبخیر بین 0 و -20 درجه سانتیگراد کارکرد در فشار متوسط

M/HBP دمای تبخیر بین -20 و +10 درجه سانتیگراد کارکرد در فشار متوسط و بالا

HBPدمای تبخیر بین -10 و +10 درجه سانتیگراد کارکرد در فشار بالا