• تنظیم دمای یخچال و فریزر :

ابتدا مشخص شود تنظيم درجه مربوط به فريزر است يا يخچال. سپس به صورت زير عمل نماييد:

1- این تنظیم بصورت ولومی داخل یخچال قرار دارد که دو گزینه COLD و COLDEST را داراست و هرچه به سمت

COLD رود گرمتر و به سمت COLDEST رود سردتر می شود .

2- بعضی تنظیمات ولومی می باشند که MAX و MIN دارد ، هرچه به سمت MAX رود سردتر و هرچه به سمت MIN

رود گرمتر می شود . خلیج سرما 


3- اگر خطی یا نقطه ای بود هرچه تعدادخط و نقطه کمتر شود گرمتر و هرچه تعداد خط و نقطه بیشتر شود سردتر

می شود .خلیج سرما

4- گاهی اوقات هم بصورت خطی و هم بصورت عددی نمایش داده می شود که هرچه عدد بیشتر شود ، خط کمتر و

سرما هم کتر می شود و برعکس .خلیج سرما 

 

5- در تنظیم دمای فریزر اگر ولومی بود(مدلهای فریزر بالا که معمولا” بین 1 تا 7 و یا بین 1 تا 10 می باشد) داخل

فریزر است و عدد نرمال بین 3 تا 5 است ، هرچه عدد کمتر شود سرما کمتر و هرچه عدد بیشتر شود سرما هم

بیشتر می شود .

6- اگر بصورت درجه سانتی گراد باشد ؛

در یخچال: معمولا” بیشترین سرما {صفر و یا 1-} می باشد و کمترین سرما {6درجه }می باشد که نرمال

2 تا 4درجه می باشد.

در فریزر : کمترین سرما 15- درجه و بیشترین سرما 23- درجه می باشد که نرمال 19- یا 18- درجه می باشد .