نقشه سیم کشی تایمر دیفراست دیجیتالتوضیح عملکرد تایمر دیفراست

♦ تایمرهای الکترونیکی به گونه ای طراحی شده که قابلیت جایگزین شدن با تمامی مدلهای مکانیکی و با هر نوع سیم کشی را دارا میباشند.

تایمرها به دو صورت دائم کار و یا موازی با کمپرسور در فریزر نصب میشوند.

♦ توجه به این نکته ضروری است که با قطع برق؛ زمان تایمر ذخیره شده و با وصل مجدد برق؛ تایمر به کار خود ادامه داده و هیچ زمانی از دست نرفته و صفر نمیشود.

♦ با توجه به قابل تنظیم بودن زمان کار و زمان دیفراست در تایمرهای الکترونیکی؛ با نصب آن در هر نوع فریزر و با هر توان المنت ، بهترین نتیجه در برفک زدائی فریزر بدست آمده و در بلند مدت انباشت یخ و برفک در اواپراتور بوجود نمی آید.