نحوه سیم بندی رله بوبین دار کمپرسور دانفوس♦ پایه ۱۱ و ۱۳ ⇐ خازن راه انداز (استارت)

♦ پایه ۱۰ و ۱۴ ⇐ فاز و نول و برق