معرفی انواع کنتاکتورها و کاربرد آنها


نوع جریان
استاندارد و طبقه بندی کنتاکتور
موارد استفاده
AC
AC1
بار اهمی – بار غیراندکتیو یا با اندکتیویته ی ضعیف – گرمکن برقی با ضریب توان حدود cosΦ=0/95
AC2
برای راه اندازی موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی، بدون ترمز جریان مخالف، جریان راه اندازی بستگی به مقاومت مدار روتور دارد.
AC2′
برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی با ترمز جریان مخالف
AC3
برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای – هنگام قطع جریان نامی از تیغه های کنتاکتور عبور میکند، تحمل جریان راه اندازی 5 تا 7 برابر جریان نامی
AC4
برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای -به کار بردن ترمز جریان مخالف تغییر جهت گردش الکتروموتور روتور قفسه ای – تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک
AC11
کنتاکتور کمکی – کنتاکتور فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت (کوبل مغناطیسی) – استفاده فقط در مدار فرمان
DC
DC1
بار اهمی – بار غیراندکتیو یا با اندکتیویته ی ضعیف – گرمکن برقی
DC2
راه اندازی موتور شنت – قطع کردن موتور هنگام کار
DC3
برای راه اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک – مدار ترمز
DC4
راه اندازی موتور سری – قطع موتور هنگام کار
DC5
راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد، در فواصل زمانی اندک – تغییر جهت گردش موتور – مدار ترمز
DC11
کنتاکتور کمکی – کنتاکتور فرمان – کوبل مغناطیسی