اگر در روی پلاک کمپرسور را نگاهی بیاندازید 

به تعداد حروف و اعداد بر میخوریم که در این بخش 

نحوه تشخیص مبرد در کمپرسور های امبراکو را به شما 

معرفی میکنیم 

Z : R134A

GS : R404A/R507

GP :R407C

Y :R600A

Gk/gj :R404A/R507

GE/GF/GG :R407c