• باز کردن پمپ تخلیه ماشین لباسشویی :

1- پانل پایین دستگاه را باز نمایید.

2- دیواره جلویی را باز نمایید.

3- آب درون دیگ را توسط خروجی اضطراری خالی نمایید.

4- چهار پیچ ستاره ای شکل را باز نموده و پمپ را به سمت داخل دیگ فشار دهید.

5- سیم های برق را جدا نمایید.

6- شلنگهای متصل شده را جدا نمایید.

• نحوه باز کردن دیواره جلویی دستگاه :

1- پانل دستگاه را باز نموده

2- لاستیک دور درب را پس از باز نمودن حلقه فنری دور آن باز نمایید.

3- برای سبک تر شدن وزن دیواره می توانید درب دستگاه را باز نمایید.

4- پانل پایینی را باز نموده و پیچهای مربوط به دیواره را باز نمایید.

5- بعد از جدا شدن دیواره سیم های میکروسوئیچ درب را جدا نمایید.

• نحوه باز نمودن پانل دستگاه :

1- سقف دستگاه را باز نمایید.

2- بست کمربندی کابل ها را مطابق شکل آزاد نمایید.

3- محفظه پودر را از جای خود خارج نمایید.

4- پیچ های مربوط به پانل را باز نمایید.

5- خارهای نگهدارنده را جدا نمایید.