پیشگیری از سوختن موتور فن کندانسور در دستگاه های کولرگازی


ایراد دستگاه :


سوختن موتور فن کندانسور در دستگاه های کولرگازی (خصوصا در مدل S366PQ) در صورتی که موتور فن کندانسور به درستی در جای خود قرار داده نشود، رطوبت و گرد و غبار وارد موتور شده و بعد از گذشت مدتی باعث سوختن آن میشود.  دلیل بروز ایراد :

عدم رعایت قرار دادن صحیح موتور فن کندانسور در جای خود.

در هنگام جایگذاری موتور فن کندانسور، رعایت گردد که سوراخ تخلیه موتور فن رو به پایین قرار گرفته شود.


مراحل برطرف نمودن ایراد :
قرار دادن درست موتور فن ⇐ برچسب رو به بالا باشد.
وقتی که لیبیل رو به بالا باشد، سوراخ تخلیه رو به پایین است.