سایز لوله های رفت و برگشت کولرهای اسپلیت در ظرفیت های مختلف


مدل
سایز لوله رفت
سایز لوله برگشت
معمولی 19000 – 13000
 1/4INCH  = 6mm
1/2INCH  = 12mm
معمولی 25000
1/4INCH  = 6mm
1/2INCH  = 12mm
معمولی 32000
 3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
ایستاده اینورتر 28000
1/4INCH  = 6mm
5/8INCH  = 16mm
ایستاده معمولی 50000
3/8INCH  = 10mm
3/4INCH  = 20mm
اینورتر 13000 – 10000
1/4INCH  = 6mm
3/8INCH  = 10mm
اینورتر 25000 – 19000
1/4INCH  = 6mm
5/8INCH  = 16mm
12000 – 9000
1/4INCH  = 6mm
3/8INCH  = 10mm
18000
1/4INCH  = 6mm
5/8INCH  = 16mm
24000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
30000
1/4INCH  = 6mm
3/8INCH  = 10mm
18000
1/4INCH  = 6mm
1/2INCH  = 12mm
24000
1/4INCH  = 6mm
5/8INCH  = 16mm
30000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
18000
1/4INCH  = 6mm
1/2INCH  = 12mm
24000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
12000 – 9000
1/4INCH  = 6mm
3/8INCH  = 10mm
18000
1/4INCH  = 6mm
1/2INCH  = 12mm
24000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
36000 – 30000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
36000 – 30000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
9000
1/4INCH  = 6mm
3/8INCH  = 10mm
18000 – 12000
1/4INCH  = 6mm
1/2INCH  = 12mm
24000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
9000
1/4INCH  = 6mm
3/8INCH  = 10mm
18000 – 12000
1/4INCH  = 6mm
1/2INCH  = 12mm
24000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
28000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm
50000
3/8INCH  = 10mm
3/4INCH  = 20mm
48000
3/8INCH  = 10mm
5/8INCH  = 16mm