• ایراد :بالا نرفتن دور موتور فن یونیت داخلی در دستگاه های ایستاده• علت ایراد :یکی از دلایل بالا نرفتن دور موتور فن داخلی در دستگاه های ایستاده، کثیفی کویل های اواپراتور می باشد.⇐ از آنجا که در دستگاه های ایستاده، مکش هوا از پشت اواپراتور صورت میگیرد لذا در ظاهر و از قسمت جلو کثیفی کویل اواپراتور مشخصنمی باشد و باید اواپراتور کاملا باز شود تا کثیفی کویل مشخص گردد.
• رفع ایراد :

باز کردن کامل اواپراتور یونیت داخلی وشستشوی کامل کویل های اواپراتور

⇐ بسته به میزان کثیفی کویل اواپراتور مدت زمان شستشو با جت واش متغیر می باشد.