• توالی سنج :

• در کمپرسورهایی که جهت چرخش مهم است مثل کمپرسور های اسکرو و اسکرال می توان از این وسیله استفاده کرد.

• طریقه کار با این دستگاه بصورت زیر است :

⇐ قبل از روشن کردن کمپرسور با اتصال سه سوکت توالی سنج به برق سه فاز ورودی تابلو می توان جهت چرخش را مشخص کرد.