• نشانه های شارژ گاز اضافی سیستم :

1- لوله ی مکش سیستم تا کمپرسور برفک میزند

2- آمپر دستگاه از حالت عادی بیشتر میشود

3- درجه حرارت لوله ی دهش کمپرسور زیاد میشود

4- فشار قسمت دهش سیستم زیاد میشود

5- کمپرسور در هنگام روشن شدن خوب راه اندازی نمیشود (مدت زمان راه اندازی زیاد میشود)

6- صدای کار کردن کمپرسور از حالت عادی بیشتر میشود.

• طریقه برطرف نمودن عیب :

مقداری از ماده مبرد سیستم را خارج کنید تا شرایط عادی دستگاه برقرار گردد