• رفع ایراد :

اتصال صحیح و استاندارد کابل ها طبق دستورالعمل استانداردی که در ادامه توضیح داده شده است.

قبل از شروع به اتصال سیم ها، نیاز به آماده کردن وسایل زیر می باشد. 

• رفع ایراد :

اتصال صحیح و استاندارد کابل ها طبق دستورالعمل استانداردی که در ادامه توضیح داده شده است.

قبل از شروع به اتصال سیم ها، نیاز به آماده کردن وسایل زیر می باشد. 

• مراحل کار :

مراحل به ترتیب گفته شده در زیر انجام شود.

1- در مرحله اول، عایق اولیه کابل با استفاده از سیم لخت کن جدا شود. 

بعد از جدا کردن عایق کابل، طول سیم های داخل کابل مطابق آنچه در شکل بالا نشان داده شده است تنظیم شود تا اتصالی تمییز و

ایمن حاصل شود.

در کابل اصلی، سیم اول به عنوان بلندترین سیم به طول 100mm در نظر گرفته میشود و سیم های بعدی به اندازه 20mm کوتاه تر از سیم

بالایی در نظر گرفته میشوند و به طور برعکس، در کابل دوم؛ سیم اول به عنوان کوتاه ترین سیم به طول 40mm در نظر گرفته میشود و

سیم های بعدی به اندازه 20mm بلندتر از سیم بالایی در نظر گرفته شود.

2- در مرحله دوم، عایق هریک از سیم ها به اندازه 20mm مطابق شکل زیر با استفاده از سیم لخت کن جدا شود.

• تذکر :

در جدا کردن عایق سیم ها دقت شود تا منجر به آسیب رسیدن به سیم ها نشود.

3- در مرحله سوم، وایرشو (Wire Show) و وارنیش مطابق شکل زیر وارد سیم شود.


4- در مرحله چهارم، سیم های لخت شده هر کابل مطابق شکل زیر به اندازه 15mm در هم پیچیده شوند.

5- در مرحله پنجم، وایرشو روی قسمت سیم های پیچیده شده کشیده شود به طوری که کامل روی سیم های لخت را بگیرد. دو انتهای

وایرشو با استفاده از سر سیم زن مطابق شکل زیر فشرده شود.

6- در مرحله ششم، وارنیش روی وایرشو کشیده شود و به قدری با شعله حرارت داده شود تا وارنیش مطابق شکل زیر سفت شود.

7- در مرحله هفتم، نوارچسب به صورت مجزا مطابق شکل زیر دور هر سیم پیچیده شود.

8- در مرحله آخر نوارچسب دور تمام سیم ها، مطابق شکل زیر پیچیده شود. 

در صورت اتصال سیم کابل ها مطابق دستورالعمل گفته شده، احتمال ایجاد شوک الکتریکی و آتش سوزی در کولرهای گازی به حداقل

خود خواهد رسید.