• گیر کردن سازوکار شیربرقی به دلیل ناهم ترازی و روان کاری ناکافی میتواند مانع جابه جایی و انتقال سیال شود و در نتیجه شیربرقی

خراب میشود.

 

• استفاده از ولتاژ نامناسب میتواند موجب کار نکردن و خرابی شود.

 

• قطعات شکسته مانند اهرم ها یا لولاها ممکن است باعث خرابی شیربرقی شود.

 

• اگر مقدار دلخواه سیال از شیربرقی نگذرد ممکن است به دلیل سایش اهرم بندی و سایش لولاها و باز نشدن کشوی شیربرقی به

اندازه لازم شود و باعث خراب شدن شیربرقی شود.

 

• تکرار زیاد قطع و وصل شیربرقی موجب داغ شدن آن سوختن سیم پیچ میشود.

 

• ممکن است عوامل خارجی علت کار نکردن شیربرقی باشد مانند کلید حدی خراب یا محرک برقی که مانع رسیدن جریان به شیربرقی باشد

در نتیجه شیربرقی باشد در نتیجه شیربرقی نتواند ساز و کار شیربرقی را راه اندازی کند.

 

• اگر بست الکتریکی شکسته و یا سیم اتصال بریده باشد، جریان الکتریکی به شیربرقی نمیرسد و باعث خرابی شیر میشود.

 

• نشت شیربرقی مانند شیرهای دستی و مکانیکی از عوامل گوناگونی ناشی میشود. از جمله جرم، آشغال، خراشیدگی نشیمن، پارگی

آب بندها، کمبود یا نامناسب بودن روان کاری، گرما و رطوبت

 

• اگر درپوش درست در جای خود قرار نگیرد ممکن است درست عمل نکند.