روش اول ⇐ استفاده از ابزار شلنگ رابط تخلیه گاز، محفظه بازیافت و Pinch Pliers

1- برق دستگاه را قطع کرده (به مدت 1 دقیقه)، مجددا برق آنرا به مدت  6 تا 12 ثانیه وصل و مجددا قطع می کنیم (تا هر دو دریچه شیر سه راهی باز شود)

2- هر دو در دستگاه (قسمتهای یخچال و فریزر) را باز می کنیم.

3- بعد از رعایت نکات ایمنی، شلنگ رابط را به محفظه بازیافت گاز وصل میکنیم.

4- ابزار Pinch Pliers  را در لوله شارژ کمپرسور فشار می دهیم. از نشتی گاز اطراف محل سوراخ اطمینان حاصل می کنیم.

5- بیشتر از 7 دقیقه طول می کشد تا گاز تخلیه شود.

• روش دوم ⇐ استفاده از ابزار شلنگ رابط تخلیه گاز، پمپ وکیوم و Pinch Pliers

1- برق دستگاه را قطع کرده (به مدت 1 دقیقه)، مجددا برق آنرا به مدت  6 تا 12 ثانیه وصل و مجددا قطع می کنیم (تا هر دو دریچه شیر سه راهی باز شود)

2- هر دو در دستگاه (قسمتهای یخچال و فریزر) را باز می کنیم.

3- بعد از رعایت نکات ایمنی، شلنگ رابط را به پمپ وکیوم که در محیط باز قرار دارد وصل میکنیم.

4- ابزار Pinch Pliers  را در لوله شارژ کمپرسور فشار می دهیم. از نشتی گاز اطراف محل سوراخ اطمینان حاصل می کنیم.

5- پمپ (موتور) وکیوم را روشن می کنیم.

6- بیشتر از 10 دقیقه طول می کشد تا گاز تخلیه شود.