مقدار مقاومت در کمپرسورهای مختلف متفاوت است.

• در کمپرسور‌های تک فاز بیشترین مقاومت متعلق به بین Start و Running است. بعد از آن بیشترین مقاومت بین Start و Common است.

• در نهایت کمترین مقاومت را بین Running و Common خواهیم داشت.

1) بین Start و Running

2) بینStart و Common

3) بین Running و Common

در نتیجه باید مجموع مقدار مقاومت 2 و 3 تقریبا با مقدار مقاومت 1 برابر باشد.