تست خازن راه انداز کمپرسور


برای تست خازن راه انداز کمپرسور، لازم است حتما دو سر ترمینال خازن را توسط پیچ گوشتیاتصال کوتاه کنید.دو سر اهم متر (عقربه ای) را به دو سر ترمینال خازن متصل کنید.اگر خازن سالم باشد، عقربه اهم متر در لحظه تماس گیره اهم متر با ترمینال خازن، بلافاصله به طرف 0Ω منحرف میشود و سپس به تدریجبه طرف مقاومت های بالاتر حرکت میکند.مقاومت صفر اهم بین دو پایه خازن و یا بین یک پایه و بدنه، به معنی اتصال کوتاه در خازن و مقاومت بی نهایت بین دو پایه به معنی وجودقطعی در خازن است، در هر سه حالت خازن معیوب است و باید تعویض گردد.
خازن ها به طور کلی الکترونیکی بوده و معمولا در خارج از موتور نصب میگردد.