♦ برای رفتن به حالت تست مود در این مدل از دستگاه ها، وقتی لباسشویی خاموش می باشد کلیدهای rinse و spin را باهم نگه داشته همزمان دستگاه را روشن کنید.  

♦ برای رفتن به حالت تست مود در این مدل از دستگاه ها، وقتی لباسشویی خاموش می باشد کلیدهای rinse و spin را باهم نگه داشته همزمان دستگاه را روشن کنید.

برای رفتن به حالت تست مود در این مدل از دستگاه ها، وقتی لباسشویی خاموش می باشد کلیدهای option و spin را باهم نگه داشته همزمان دستگاه را روشن کنید.

برای رفتن به حالت تست مود در این مدل دستگاه ها، وقتی لباسشویی خاموش می باشد کلیدهای temp و spin را باهم نگه داشته همزمان دستگاه را روشن کنید.