لوله موئین به عنوان کنترل کننده های جریان مبرد در سیستم های تبرید استفاده میگردد.

کنترل کننده های مبرد بدون توجه به نوع کارشان دو وظیفه بعهده دارند :

اجازه جریان مبرد مایع از لوله مایع به اوپراتور با همان شدت تبخیر مایع در اوپراتور .

ایجاد اختلاف فشار بین طرفین پرفشار و کم فشار سیستم ، برای اینکه مبرد بتواند تحت شرایطی که

در فشار کم اوپراتور تبخیر می شود

در همان زمان در فشار زیاد در کندانسور نیز تقطیر شود . از بین چند کنترل کننده ، لوله موئین در سیستم

های تبرید کم ظرفیت مانند یخچال ها و کولرهای گازی و شیر انبساط اتوماتیک

و ترموستاتیک در سیستم های تبرید

با ظرفیت زیاد مانند سردخانه ها و چیلر ها ، مورد استفاده قرار می گیرند .

لوله موئین ساده ترین وسیله برای کنترل جریان مبرد است و شامل طول معینی

از لوله ای به قطر خیلی کم می باشد

که مابین کندانسور و اوپراتور قرار می گیرید . لوله موئین بعلت مقاومت اصطکاکی زیاد و قطر

کم و همچنین پدیده خفگی

ناشی از تبخیر تدریجی مایع مبرد در لوله به دلیل کاهش فشار به کمتر از فشار اشباع ، در مقابل جریان مبرد مایع از

کندانسور به اوپراتور مقاومت می نماید و با کنترل دبی مبرد عبوری ، اختلاف فشار بین آن دو را در حد لازم نگه می دارد

مقاومت لوله موئین با طول و قطر معین ، در جریان مبرد ثابت است و دبی عبوری از آن با اختلاف فشار در طرفین لوله که

همان اختلاف فشار تبخیر و تقطیر سیستم تبرید می باشد ، متناسب است و ظرفیت جریان در لوله موئین

برابر ظرفیت پمپاژ می باشد .